Menu

Cart

GRASOFT Sklep OnLine

logo16

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.grasoft.pl jest:
GRASOFT P.P.
ul. Wesoła 15, 28-200 Staszów
NIP: 866-100-43-29
REGON: 292875775
Tel: 606 693 207
Tel/Fax: 015 864 34 20

Firma wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie pod numerem: 4460.

Adres do korespondencji jak wyżej.


GRASOFT P.P.
Pan Sławomir Grabka
ul.Wesoła 15
28-200 Staszów
Poland
tel.: 15 864 34 20
fax: 15 864 34 20
e-mail: sklep@grasoft.pl

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Sklepu

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Administratorem danych jest GRASOFT P.P. Sławomir Grabka, ul. Wesoła 15, 28-200 Staszów, NIP 8661004329, REGON 292875775, który prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu grasoft.pl. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Sklepu.
2. Kontakt ze Sklepem Internetowym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@grasoft.pl lub nr telefonu +48 606693207 lub +48 15 864 34 20.
3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
4. Administrator uzyskuje Dane osobowe bezpośrednio od Klientów poprzez dobrowolne wypełnienie przez nich formularza podczas rejestracji Konta Klienta na stronie www. Dodatkowe dane osobowe dotyczące Klientów, np. w zakresie adresu zamieszkania lub numeru NIP, Administrator otrzymuje od Klientów w związku z realizacją transakcji sprzedaży. Dane osobowe Klientów uzyskiwane są również w związku ze składanymi reklamacjami oraz w ramach kontaktu z konsultantami.

CEL PRZETWARZANIA:

5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu zapewnienia funkcjonalności Sklepu Internetowego, zgodnie z jego Regulaminem, a w szczególności umożliwienie Klientom zarejestrowania się w Sklepie Internetowym i kontaktu z konsultantami.
6. Administrator będzie wykorzystywał dane osobowe Klientów także dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Klienta płatności, dostawę towarów do wskazanego miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży, jak również umożliwienia Klientowi realizacji uprawnień z tytułu gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi, jak również z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.


ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

7. Administrator przetwarza następujące dane swoich Klientów:
• imię i nazwisko
• nazwa firmy (jeżeli osoba fizyczna ją prowadzi)
• adres zamieszkania
• adresy dostaw
• numer NIP (dla firm)
• adres e-mail
• numer telefonu
• historia transakcji
• bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywano płatności
• podpis Klienta
• informacje o sposobie korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego (jeżeli Klient wyrazi zgodę na pliki cookies)
• numer IP
• informacje o urządzeniu, z którego Klient korzysta odwiedzając stronę www Administratora (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
• historia komunikacji z Administratorem
• reklamacje
• opinie
• dodatkowe informacje o Kliencie, zawarte w korespondencji e-mail lub przedstawione w rozmowie telefonicznej
• zgody.


CZAS PRZETWARZANIA DANYCH:

8. Okres przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe Klienta jest zależny od celu przetwarzania:
• rejestracja w Sklepie Internetowym – przez okres przez jaki Klient jest zarejestrowany – do czasu wypisania się z serwisu;
po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 10 lat;
• realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 5 lat;
• usługi dostawy przez okres realizacji umowy; po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 10 lat;
• udzielanie odpowiedzi na pytania – w przypadku zarejestrowanych użytkowników serwisu – przez czas, o którym mowa w pierwszym przypadku powyżej; dla Klientów, którzy nie dokonali Rejestracji- przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
• pozyskane dane o sposobie korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres kiedy bycia Klientem Administratora, a następnie przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy Klient zaprzestał korzystania ze świadczonych przez Administratora usług oraz nie dokonywał zakupów w Sklepie Internetowym.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

9. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które Klient zamówił. Dane osobowe Klientów Administrator może przekazać następującym zaufanym partnerom:
• firmom przewozowym – w celu dostawy zakupionego towaru
• podmiotom odpowiedzialnym za naprawę zakupionego towaru, w przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji;
• firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego;

Dla każdego z tych celów przekazywane są jedynie te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. W celu maksymalnego zabezpieczenia danych osobowych Klientów Administrator, tam gdzie to możliwe, stosuje narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji.

Dane osobowe Klientów w określonych przypadkach mogą być przetwarzane przez GRASOFT P.P. Sławomir Grabka z siedzibą w Staszowie nie jako administratora, lecz jako procesora, działającego na zlecenie innych podmiotów. Podobnie może być i tak, że pracownicy GRASOFT P.P. Sławomir Grabka w określonych przypadkach działają w imieniu i na rzecz innego administratora danych, np. w celu realizacji roszczeń z tytułu gwarancji producenta – dany producent towaru, co do którego zgłaszane jest roszczenie gwarancyjne.
Administrator nie sprzedaje danych osobowych Klientów ani nie udostępnia ich komercyjnie podmiotom trzecim.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH:

10. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Przy przetwarzaniu danych Administrator kieruje się następującymi regułami:
• Reguła adekwatności
Przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania;
• Reguła transparentności
Klient ma prawo mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Jego danymi.
• Reguła prawidłowości
Administrator czyni starania, aby dane osobowe Klientów w systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli Klient stwierdzi, że Jego dane osobowe nie zostały przez Administratora zaktualizowane lub są błędne, proszony jest o kontakt z Administratorem
• Reguła integralności i poufności
Administrator stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych oraz zabezpieczające dane przed ich utratą.
• Reguła rozliczalności
Administrator dąży w swoich działaniach do umożliwienia rozliczenia się z każdego działania na danych osobowych.


RODZAJE ZBIERANYCH ZGÓD:

11. Administrator zbiera od Użytkowników oraz Klientów następujące zgody:
• do przetwarzania danych osobowych Klienta w Sklepie Internetowym i dokonania zakupu produktów.
Każda osoba, która wyraziła zgodę, ma prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres sklep@grasoft.pl lub listownie na adres GRASOFT P.P. Sławomir Grabka, ul.Wesoła 15 28-200 Staszów z dopiskiem „Dane osobowe”.
Administrator informuje, że podejmie starania, aby te działania związane z wycofaniem zgody odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie trwały dłużej niż jeden miesiąc.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE:

12. Prawo ochrony danych osobowych daje osobom, których dane są przez Administratora przetwarzane, szereg praw, z których osoby te mogą skorzystać w dowolnej chwili. Korzystanie z nich będzie nieodpłatne, chyba że Klient będzie tych praw nadużywał.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane:
• Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
Klient może poprosić, aby Administrator wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie o nim posiada.
• Prawo do poprawiania danych
w przypadku powzięcia przez Klienta informacji, że przetwarzane przez Administratora dane są nieprawidłowe, Klient ma prawo poprosić o ich poprawienie, a Administrator będzie zobowiązany to zrobić, po przeprowadzeniu weryfikacji prawdziwości tych danych.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jeżeli pomimo zastosowania się przez Administratora do reguły adekwatności, Klient uzna, że Administrator przetwarza zbyt wiele danych, ma prawo zażądać, aby Administrator ograniczył ten zakres przetwarzania.
• Prawo do żądania usunięcia danych
Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo Klienta do żądania, aby Administrator usunął z systemów bazodanowych oraz z dokumentacji wszelkie informacje zawierające dane osobowe Klienta. Nie będzie można tego jednak uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa będzie istniał obowiązek przetwarzania tych danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku Administrator usunie jednak dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewni ich pseudonimizację, dzięki czemu dane Klienta, które muszą zostać zachowane, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób.
• Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
Klient może poprosić Administratora, aby wyeksportował dane, które podał w toku wszystkich kontaktów, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt pod adresem e-mail sklep@grasoft.pl lub pisząc na adres GRASOFT P.P. Sławomir Grabka, ul.Wesoła 15 28-200 Staszów z dopiskiem „Dane osobowe”.
Na te dane Klient może pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotka będzie budziła obawy w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli Klient uzna, że Administrator w jakikolwiek sposób naruszył reguły przetwarzania Jego danych osobowych to ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia Klient powinien podać pełny opis sytuacji wraz ze wskazaniem jakie działanie uznaje za naruszające Jego prawa lub wolności.
Klient ma również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Jego danych osobowych, gdy nie chce, aby Administrator przetwarzał Jego dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takiej sytuacji Administrator nadal będzie przetwarzał Jego dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłoszony został sprzeciw.
Prawo do sprzeciwu można zgłosić na adres e-mail sklep@grasoft.pl lub pisząc na adres GRASOFT P.P. Sławomir Grabka, ul.Wesoła 15 28-200 Staszów z dopiskiem „Dane osobowe”.Polityka Cookies


Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator GRASOFT P.P. Sławomir Grabka, ul.Wesoła 15 28-200 Staszów.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz
„stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:


„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


USUWANIE I ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną funkcjonalność korzystania ze strony www.grasoft.pl.
W celu zarządzania ustawieniami cookies jak również ich usunięcia wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami na każdym urządzeniu, z którego odwiedzono stronę w domenie grasoft.pl:

Internet Explorer Chrome Safari Firefox Edge Opera

Urządzenia mobilne:

Android Safari Windows Phone Blackberry


Warunki świadczenia usług

Kontakt


Kontakt

phone 2 +48 606 693 207 6272709
phone touch +48 606 693 207 Kontakt za pomocą Skype GRASOFT_SI
print +48 15 864 34 20 mail 2 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 GRASOFT P.P. , ul. Wesoła 15, 28-200 Staszów, Polska

Zaloguj lub Zarejestruj

fb iconZaloguj przez Facebook